МАТЕРІАЛИ

Базові послуги, які може надавати інженер-консультант (суб’єкт господарювання)

Основним напрямком діяльності ТОВ «ІК-ПРОЕКТ» є надання послуг інженера-консультанта.

В попередніх публікаціях ми розповіли, хто такий інженер-консультант та чому він потрібен у вітчизняному будівництві, а також про формування правового поля для запровадженні інституції інженера-консультанта в українському законодавстві (чим регулюється така діяльність та її основні поняття).

В даному матеріалі наведено орієнтовний перелік базових послуг, які може надавати клієнту інженер-консультант (суб’єкт гоподарювання) із зазначенням їх орієнтовної вартості, розроблений Міждержавною гільдією інженерів-консультантів на основі кваліфікаційних характеристик професій працівників, а також виходячи з міжнародного досвіду та практики реалізації в Україні інвестиційних проектів із залученням коштів міжнародних фінансових організацій.

Наведений перелік є орієнтовним та має рекомендаційний характер. Конкретний обсяг і вартість послуг на кожному будівництві має визначатися індивідуально (у договорі), на підставі розрахунків інженера-консультанта в залежності від специфіки об’єкта, розподілу та спектру виконуваних функцій.

Даний перелік базових послуг, які надаються інженером-консультантом (суб’єктом господарювання) у разі його залучення клієнтом розміщено у Збірнику офіційних документів і роз’яснень «ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ» (НВФ «ІНПРОЕКТ», м. Київ, випуск № 12, грудень 2017 р.).

Важливо ⚠: Розподіл функцій персоналу з надання базових послуг здійснюється відповідно до вимог, встановлених Зміною № 11 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 08.08.2017 № 192 (PDF).

Функції інженера-консультанта (будівництво) більш високого рівня кваліфікації поглинають функції інженера-консультанта (будівництво) нижчих рівнів.

БАЗОВІ ПОСЛУГИ, ЯКІ ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ  (СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ) МОЖЕ НАДАВАТИ КЛІЄНТУ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ТА РИЗИКАМИ

 

Орієнтовне відсоткове віднесення вартості послуг до вартості будівельних робіт
(Графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку)
1.

Передпроектна стадія 1

 • Визначення  переліку завдань, які необхідно виконати для реалізації Проекту.
 • Розроблення концепції Проекту.
 • Економічне та соціальне обґрунтування доцільності розроблення Проекту як складової вихідних даних для підготовки інвестиційного Проекту.
 • Забезпечення топогеодезичної зйомки ділянки, відведеної під будівництво.
 • Здійснення попередніх інженерно-геологічних вишукувань з метою визначення можливості розміщення об’єкта.
 • Збір вихідних даних для проектування, у тому числі містобудівних умов і обмежень, технічних умов, складання завдання на проектування.
 • Супровід розроблення інвестиційного проекту (у разі його розроблення).
 • Розроблення  та надання Замовнику попереднього звіту, який містить фінансовий аналіз  та прогноз ефективності Проекту, екологічні аспекти, дослідження соціального впливу а також перелік можливих ризиків для реалізації Проекту виходячи з проведеного аналізу та положень інвестиційного Проекту (у разі його розроблення).

1 Визначені функції відповідають кваліфікації інженера-консультанта (будівництво) ІІ-ї категорії.

0,9 % ÷ 1,0%
2.

Конкурс на проектні роботи 1

 • Підготовка тендерної документації.
 • Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу.
 • Участь у оцінці тендерних пропозицій.
 • Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Проектувальником відповідно до результатів конкурсу.

1 Визначені функції відповідають кваліфікації інженера-консультанта (будівництво) ІІ-ї категорії.

0,2 %
3.

Стадія проектування 2

 • Надання Замовнику рекомендацій щодо оцінки варіантів розроблення Проекту, запропонованих Проектувальником.
 • Контроль за виконанням графіку розроблення проектної документації.
 • Аналіз проектних рішень, прийнятих Проектувальником, розгляд креслень та специфікацій.
 • Супровід експертизи проектної документації.
 • Перевірка та погодження рахунків-фактур, виставлених проектною та експертною організаціями за виконані роботи.
 • Доповідь Замовнику щодо можливості затвердження проектної документації.

Визначені функції відповідають кваліфікації інженера-консультанта (будівництво) І-ї категорії.

0,25 % ÷ 0,35 %
4.

Конкурс на будівельні роботи  2

 • Підготовка тендерної документації.
 • Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу.
 • Участь у оцінці тендерних пропозицій.
 • Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Підрядником відповідно до результатів конкурсу.

Визначені функції відповідають кваліфікації інженера-консультанта (будівництво) І-ї категорії.

0,3 %
5.

Зміни, пов’язані з реалізацією Проекту 2

 • Аналіз існуючого стану реалізації проекту та своєчасне інформування Замовника щодо залучених до виконання робіт субпідрядників та їх можливості.
 • Надання пропозицій щодо здешевлення вартості будівництва та покращення його якісних характеристик на підставі аналізу можливих альтернативних методів виконання робіт, заміни матеріалів та обладнання.
 • Забезпечення своєчасної координації діяльності Замовника, Підрядника і проектної організації в частині внесення відповідних змін до проектної документації або розроблення додаткових креслень, необхідність у яких виникла під час реалізації Проекту.
 • Надання Замовнику рекомендацій щодо залучення до науково-технічного супроводу Проекту відповідних фахівців та/або організацій.

Визначені функції відповідають кваліфікації інженера-консультанта (будівництво) І-ї категорії.

0,5 % ÷ 0,6 %
6.

Технічний нагляд за будівництвом 3

 • Здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єкта відповідно до Контракту.
 • Перевірка відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, застосованих виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.
 • Перевірка на всіх етапах здійснення будівельних робіт, у тому числі і прихованих робіт.
 • Перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів,  матеріалів та обладнання – технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо.
 • Перевірка та візування актів виконаних робіт, змонтованого обладнання та устаткування в частині обсягів робіт та підготовка їх для передачі Замовнику.
 • Ведення обліку обсягів прийнятих  і  оплачених будівельно-монтажних  робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками.
 • Отримання від Підрядника необхідних сертифікатів якості та/або відповідності на матеріали, обладнання, устаткування у разі його поставки Підрядником.
 • Надання у разі необхідності результатів польових або лабораторних випробувань і вимірів.
 • Ведення обліку всіх випробувань і тестів, своєчасне інформування Замовника про всі відхилення і невідповідності.
 • Фото- і відео-фіксація процесу виконання будівельних робіт.
 • Участь у прийманні виконаних будівельно-монтажних робіт.

Визначені функції відповідають кваліфікації інженера з технічного нагляду (будівництво), атестованого в установленому законодавством порядку.

1,5 % ÷ 1,95 %
7.

Спори,  варіації, медіація 4

 • Захист законних прав і інтересів Замовника.
 • Аналіз фактів і виявлення проблем.
 • Ініціювання утворення органів з досудового розгляду та врегулювання спорів при реалізації Проекту.
 • Розгляд повідомлень Підрядника про його претензії до Замовника та аналіз можливих результатів у разі їх задоволення.
 • Стимулювання учасників конфлікту до пошуку нових рішень, прийнятних для всіх зацікавлених сторін.
 • Організація переговорів.
 • Створення підсумкових документів та затвердження угод (медіація).
 • Надання допомоги Замовнику щодо будь-яких суперечок і претензій, які виникають між Замовником і виконавцем (виконавцями), пов’язаними з проектною документацією, роботами, що виконуються, поставками матеріалів, механізмів, устаткування, страхуванням відповідальності.
 • Запобігання виникненню потенційно спірних ситуацій.

Визначені функції відповідають кваліфікації провідного інженера-консультанта (будівництво).

0,3 % ÷ 0,35 %
8.

Адміністрування Проекту (функції «Замовника») 4

 • Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації Проекту.
 • Виконання функцій менеджера Проекту.
 • Залучення до реалізації Проекту необхідних фахівців.
 • Розподіл ризиків та відповідальності за складовими Проекту.
 • Точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних ресурсів).
 • Організація затвердження проектної документації.
 • Моніторинг вартості будівельних матеріалів, обладнання та устаткування.
 • Нагляд за реалізацією Контракту.
 • Контроль за своєчасним виконанням Підрядником програми будівельних робіт, поставкою обладнання.
 • Організація управління з охорони праці на будівельному майданчику, у тому числі розроблення плану з охорони праці.
 • Ведення реєстру документації, передбаченої Контрактом, загальної звітності по Контракту, облік змін у контрактній документації.
 • Забезпечення зберігання оригіналів гарантій та сертифікатів відповідності на матеріали, обладнання, устаткування.
 • Проведення щотижневих нарад з метою контролю за виконанням сторонами умов Контракту в частині дотримання строків виконання положень Контракту, графіку оплати тощо.
 • Складення протоколів нарад та  надсилання його всім учасникам.
 • Контроль за виконанням протокольних рішень.
 • Створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами; встановлення зв’язку між роботами, передбаченими проектом і системою ведення бухгалтерського обліку.
 • Складання та надання Замовнику місячних і квартальних звітів про хід реалізації Проекту.
 • Складання та оперативне надсилання Замовнику (у разі необхідності) тривожних повідомлень та спеціальних звітів.
 • Прогнозування та надання пропозицій щодо упередження виникнення позаштатних ситуацій, участь у вирішенні таких ситуацій.
 • Розроблення пропозицій щодо уникнення виникнення позаштатних ситуацій у подальшому.
 • Взаємодія з наглядовими, природоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськістю.
 • Координація пуско-налагоджувальних робіт та забезпечення їх оперативного прийняття.
 • Участь в організації підключення об’єкта будівництва до відповідних інженерних мереж.
 • Відстеження виконання умов Контракту в частині витрат та відповідності затвердженим графікам та вартості.
 • Перевірка та підготовка для передачі Замовнику рахунків-фактур, виставлених Підрядником (Проектувальником) за виконані роботи, поставлені матеріали та обладнання.
 • Підготовка та узгодження між сторонами (у разі необхідності) змін, доповнень або додаткових угод до Контракту.
 • Щомісячне надання Замовнику доповіді про фінансовий стан реалізації Контракту.
 • Вчасне інформування Замовника про виникнення необхідності додаткового фінансування Проекту.
 • Контроль за усуненням Підрядником (проектувальником) виявлених недоліків.
 • Організація та участь у прийнятті об’єкта будівництва в експлуатацію.
 • Контроль за здійсненням остаточних розрахунків за виконані роботи.
 • Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації Проекту у формі, затвердженій Замовником.

Визначені функції відповідають кваліфікації провідного інженера-консультанта (будівництво).

1,0 ÷ 1,1 %
  ВСЬОГО: 5,50%*

* Вартість послуг Інженера-консультанта (суб’єкта господарювання) не повинна перевищувати 5, 50 % від вартості будівельних робіт (Графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку).

 

Отже, як бачимо з переліку базових послуг, інженер-консультант відіграє, зокрема:

 • функцію ключової медіації у будівельному процесі;
 • безконфліктно забезпечує якість та об’єм виконаних робіт;
 • забезпечує дотримання домовлених строків;
 • збільшує економію на інвестиціях у будівництво.

🛠 Є запитання? Команда фахівців «ІК-ПРОЕКТ» готова проконсультувати Вас щодо будь-яких питань, вислухати думки та коментарі, врахувати пропозиції щодо теми інженерно-консультаційних послуг: +38 (050) 298 89 22, ik-proekt@ukr.net.

Читайте також:

Текст підготовано за матеріалами статті: Інженер-консультант: суб’єкт господарювання і фахівець (Олександр Непомнящий, Вісник будівельника, випуск №2, 2018).

Опубліковано: 07. 12. 2018

3 коментарі до “Базові послуги, які може надавати інженер-консультант (суб’єкт господарювання)

 1. Доброго дня, мені потрібно оцінити правильність визначення ступеню складності об’єкта. СС1 чи СС2 для будівлі басейну. які потрібні відомості стосовно об’єкту, скільки це коштуватиме?
  Дякую.

  1. Шановний Юрію! Дякуємо, що звернулися. Ми раді були б Вам допомогти, проте для відповіді на Ваше питання бракує інформації про об’єкт. Для більш детального розтлумачення питання та принаймні орієнтовного визначення класу наслідків об’єкта необхідно надати повну інформацію.

  2. Шановний Юрію! Докладніше відповідаючи на Ваш запит, повідомляємо наступне.
   Клас наслідків об’єкта будівництва визначається у складі проектної документації, відповідно до діючих нормативних документів (ДБН В.1.2-14:2018, ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 та інших). При цьому враховуються, наприклад, можлива небезпека для життя і здоров’я людей, які постійно чи періодично перебувають як на об’єкті, так і зовні об’єкту (в приблизній кількості осіб), потенційні фінансові збитки, шкода для комунікацій тощо. Конкретні необхідні дані, а також вартість розрахунку класу складності визначаються проектною організацією.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *