МАТЕРІАЛИ

Базові послуги, які може надавати інженер-консультант (суб’єкт господарювання)

Основним напрямком діяльності ТОВ «ІК-ПРОЕКТ» є надання послуг інженера-консультанта.

В попередніх публікаціях ми розповіли, хто такий інженер-консультант та чому він потрібен у вітчизняному будівництві, а також про формування правового поля для запровадженні інституції інженера-консультанта в українському законодавстві (чим регулюється така діяльність та її основні поняття).

В даному матеріалі наведено орієнтовний перелік базових послуг, які може надавати клієнту інженер-консультант (суб’єкт гоподарювання) із зазначенням їх орієнтовної вартості, розроблений Міждержавною гільдією інженерів-консультантів на основі кваліфікаційних характеристик професій працівників, а також виходячи з міжнародного досвіду та практики реалізації в Україні інвестиційних проектів із залученням коштів міжнародних фінансових організацій.

Наведений перелік є орієнтовним та має рекомендаційний характер. Конкретний обсяг і вартість послуг на кожному будівництві має визначатися індивідуально (у договорі), на підставі розрахунків інженера-консультанта в залежності від специфіки об’єкта, розподілу та спектру виконуваних функцій.

Даний перелік базових послуг, які надаються інженером-консультантом (суб’єктом господарювання) у разі його залучення клієнтом розміщено у Збірнику офіційних документів і роз’яснень «ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ» (НВФ «ІНПРОЕКТ», м. Київ, випуск № 12, грудень 2017 р.).

Важливо ⚠: Розподіл функцій персоналу з надання базових послуг здійснюється відповідно до вимог, встановлених Зміною № 11 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 08.08.2017 № 192 (PDF).

Функції інженера-консультанта (будівництво) більш високого рівня кваліфікації поглинають функції інженера-консультанта (будівництво) нижчих рівнів.

БАЗОВІ ПОСЛУГИ, ЯКІ ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ  (СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ) МОЖЕ НАДАВАТИ КЛІЄНТУ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ТА РИЗИКАМИ

 

Орієнтовне відсоткове віднесення вартості послуг до вартості будівельних робіт
(Графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку)
1.

Передпроектна стадія 1

 • Визначення  переліку завдань, які необхідно виконати для реалізації Проекту.
 • Розроблення концепції Проекту.
 • Економічне та соціальне обґрунтування доцільності розроблення Проекту як складової вихідних даних для підготовки інвестиційного Проекту.
 • Забезпечення топогеодезичної зйомки ділянки, відведеної під будівництво.
 • Здійснення попередніх інженерно-геологічних вишукувань з метою визначення можливості розміщення об’єкта.
 • Збір вихідних даних для проектування, у тому числі містобудівних умов і обмежень, технічних умов, складання завдання на проектування.
 • Супровід розроблення інвестиційного проекту (у разі його розроблення).
 • Розроблення  та надання Замовнику попереднього звіту, який містить фінансовий аналіз  та прогноз ефективності Проекту, екологічні аспекти, дослідження соціального впливу а також перелік можливих ризиків для реалізації Проекту виходячи з проведеного аналізу та положень інвестиційного Проекту (у разі його розроблення).

1 Визначені функції відповідають кваліфікації інженера-консультанта (будівництво) ІІ-ї категорії.

0,9 % ÷ 1,0%
2.

Конкурс на проектні роботи 1

 • Підготовка тендерної документації.
 • Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу.
 • Участь у оцінці тендерних пропозицій.
 • Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Проектувальником відповідно до результатів конкурсу.

1 Визначені функції відповідають кваліфікації інженера-консультанта (будівництво) ІІ-ї категорії.

0,2 %
3.

Стадія проектування 2

 • Надання Замовнику рекомендацій щодо оцінки варіантів розроблення Проекту, запропонованих Проектувальником.
 • Контроль за виконанням графіку розроблення проектної документації.
 • Аналіз проектних рішень, прийнятих Проектувальником, розгляд креслень та специфікацій.
 • Супровід експертизи проектної документації.
 • Перевірка та погодження рахунків-фактур, виставлених проектною та експертною організаціями за виконані роботи.
 • Доповідь Замовнику щодо можливості затвердження проектної документації.

Визначені функції відповідають кваліфікації інженера-консультанта (будівництво) І-ї категорії.

0,25 % ÷ 0,35 %
4.

Конкурс на будівельні роботи  2

 • Підготовка тендерної документації.
 • Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу.
 • Участь у оцінці тендерних пропозицій.
 • Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Підрядником відповідно до результатів конкурсу.

Визначені функції відповідають кваліфікації інженера-консультанта (будівництво) І-ї категорії.

0,3 %
5.

Зміни, пов’язані з реалізацією Проекту 2

 • Аналіз існуючого стану реалізації проекту та своєчасне інформування Замовника щодо залучених до виконання робіт субпідрядників та їх можливості.
 • Надання пропозицій щодо здешевлення вартості будівництва та покращення його якісних характеристик на підставі аналізу можливих альтернативних методів виконання робіт, заміни матеріалів та обладнання.
 • Забезпечення своєчасної координації діяльності Замовника, Підрядника і проектної організації в частині внесення відповідних змін до проектної документації або розроблення додаткових креслень, необхідність у яких виникла під час реалізації Проекту.
 • Надання Замовнику рекомендацій щодо залучення до науково-технічного супроводу Проекту відповідних фахівців та/або організацій.

Визначені функції відповідають кваліфікації інженера-консультанта (будівництво) І-ї категорії.

0,5 % ÷ 0,6 %
6.

Технічний нагляд за будівництвом 3

 • Здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єкта відповідно до Контракту.
 • Перевірка відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, застосованих виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.
 • Перевірка на всіх етапах здійснення будівельних робіт, у тому числі і прихованих робіт.
 • Перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів,  матеріалів та обладнання – технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо.
 • Перевірка та візування актів виконаних робіт, змонтованого обладнання та устаткування в частині обсягів робіт та підготовка їх для передачі Замовнику.
 • Ведення обліку обсягів прийнятих  і  оплачених будівельно-монтажних  робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками.
 • Отримання від Підрядника необхідних сертифікатів якості та/або відповідності на матеріали, обладнання, устаткування у разі його поставки Підрядником.
 • Надання у разі необхідності результатів польових або лабораторних випробувань і вимірів.
 • Ведення обліку всіх випробувань і тестів, своєчасне інформування Замовника про всі відхилення і невідповідності.
 • Фото- і відео-фіксація процесу виконання будівельних робіт.
 • Участь у прийманні виконаних будівельно-монтажних робіт.

Визначені функції відповідають кваліфікації інженера з технічного нагляду (будівництво), атестованого в установленому законодавством порядку.

1,5 % ÷ 1,95 %
7.

Спори,  варіації, медіація 4

 • Захист законних прав і інтересів Замовника.
 • Аналіз фактів і виявлення проблем.
 • Ініціювання утворення органів з досудового розгляду та врегулювання спорів при реалізації Проекту.
 • Розгляд повідомлень Підрядника про його претензії до Замовника та аналіз можливих результатів у разі їх задоволення.
 • Стимулювання учасників конфлікту до пошуку нових рішень, прийнятних для всіх зацікавлених сторін.
 • Організація переговорів.
 • Створення підсумкових документів та затвердження угод (медіація).
 • Надання допомоги Замовнику щодо будь-яких суперечок і претензій, які виникають між Замовником і виконавцем (виконавцями), пов’язаними з проектною документацією, роботами, що виконуються, поставками матеріалів, механізмів, устаткування, страхуванням відповідальності.
 • Запобігання виникненню потенційно спірних ситуацій.

Визначені функції відповідають кваліфікації провідного інженера-консультанта (будівництво).

0,3 % ÷ 0,35 %
8.

Адміністрування Проекту (функції «Замовника») 4

 • Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації Проекту.
 • Виконання функцій менеджера Проекту.
 • Залучення до реалізації Проекту необхідних фахівців.
 • Розподіл ризиків та відповідальності за складовими Проекту.
 • Точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних ресурсів).
 • Організація затвердження проектної документації.
 • Моніторинг вартості будівельних матеріалів, обладнання та устаткування.
 • Нагляд за реалізацією Контракту.
 • Контроль за своєчасним виконанням Підрядником програми будівельних робіт, поставкою обладнання.
 • Організація управління з охорони праці на будівельному майданчику, у тому числі розроблення плану з охорони праці.
 • Ведення реєстру документації, передбаченої Контрактом, загальної звітності по Контракту, облік змін у контрактній документації.
 • Забезпечення зберігання оригіналів гарантій та сертифікатів відповідності на матеріали, обладнання, устаткування.
 • Проведення щотижневих нарад з метою контролю за виконанням сторонами умов Контракту в частині дотримання строків виконання положень Контракту, графіку оплати тощо.
 • Складення протоколів нарад та  надсилання його всім учасникам.
 • Контроль за виконанням протокольних рішень.
 • Створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами; встановлення зв’язку між роботами, передбаченими проектом і системою ведення бухгалтерського обліку.
 • Складання та надання Замовнику місячних і квартальних звітів про хід реалізації Проекту.
 • Складання та оперативне надсилання Замовнику (у разі необхідності) тривожних повідомлень та спеціальних звітів.
 • Прогнозування та надання пропозицій щодо упередження виникнення позаштатних ситуацій, участь у вирішенні таких ситуацій.
 • Розроблення пропозицій щодо уникнення виникнення позаштатних ситуацій у подальшому.
 • Взаємодія з наглядовими, природоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськістю.
 • Координація пуско-налагоджувальних робіт та забезпечення їх оперативного прийняття.
 • Участь в організації підключення об’єкта будівництва до відповідних інженерних мереж.
 • Відстеження виконання умов Контракту в частині витрат та відповідності затвердженим графікам та вартості.
 • Перевірка та підготовка для передачі Замовнику рахунків-фактур, виставлених Підрядником (Проектувальником) за виконані роботи, поставлені матеріали та обладнання.
 • Підготовка та узгодження між сторонами (у разі необхідності) змін, доповнень або додаткових угод до Контракту.
 • Щомісячне надання Замовнику доповіді про фінансовий стан реалізації Контракту.
 • Вчасне інформування Замовника про виникнення необхідності додаткового фінансування Проекту.
 • Контроль за усуненням Підрядником (проектувальником) виявлених недоліків.
 • Організація та участь у прийнятті об’єкта будівництва в експлуатацію.
 • Контроль за здійсненням остаточних розрахунків за виконані роботи.
 • Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації Проекту у формі, затвердженій Замовником.

Визначені функції відповідають кваліфікації провідного інженера-консультанта (будівництво).

1,0 ÷ 1,1 %
  ВСЬОГО: 5,50%*

* Вартість послуг Інженера-консультанта (суб’єкта господарювання) не повинна перевищувати 5, 50 % від вартості будівельних робіт (Графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку).

 

Отже, як бачимо з переліку базових послуг, інженер-консультант відіграє, зокрема:

 • функцію ключової медіації у будівельному процесі;
 • безконфліктно забезпечує якість та об’єм виконаних робіт;
 • забезпечує дотримання домовлених строків;
 • збільшує економію на інвестиціях у будівництво.

🛠 Є запитання? Команда фахівців «ІК-ПРОЕКТ» готова проконсультувати Вас щодо будь-яких питань, вислухати думки та коментарі, врахувати пропозиції щодо теми інженерно-консультаційних послуг: +38 (050) 298 89 22, ik-proekt@ukr.net.

Читайте також:

Текст підготовано за матеріалами статті: Інженер-консультант: суб’єкт господарювання і фахівець (Олександр Непомнящий, Вісник будівельника, випуск №2, 2018).

Опубліковано: 07. 12. 2018

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *